Nau?ne ?injenice u Kur´anu: Relativnost vremena

Ocijeni
(0 glasova)

Nau?ne ?injenice u Kur´anu: Relativnost vremena

Pitanje relativiteta vremena je danas jedna dokazana nau?na ?injenica. Me?utim, ova ?injenica je izašla na vidjelo po?etkom XX stolje?a Einsteinovom teorijom relativiteta. Do tog perioda ?ovjek nije znao da je vrijeme jedan relativni pojam, da shodno okruženju može pokazivati promjenljivost. Me?utim, veliki nau?nik, Albert Einstein, teorijom relativiteta ovu ?injenicu dokazao je na sasvim jasan na?in. Iznio je ?injenicu da je vrijeme pojam koji je vezan za masu i brzinu.

 

Tokom cijele historije ?ovje?anstva ovo pitanje nije niko jasno aktualizirao. Osim jednog izuzetka: u Kur´anu su izneseni detalji koji upozoravaju na ?injenicu da je vrijeme relativno! U tom kontekstu ovdje možemo navesti nekoliko ajeta koji ilustriraju ovu ?injenicu:

 ?Oni od tebe traže da ih kazna što prije stigne, i Allah ?e ispuniti prijetnju Svoju; a samo jedan dan u Gospodara tvoga traje koliko hiljadu godina, po vašem ra?unanju.? (Al-Hajj, 47)

?On upravlja svima, od neba do Zemlje, a onda se sve to Njemu vra?a u danu koji, prema vašem ra?unanju vremena, hiljadu godina traje.? (As-Sajdah, 5)

?K Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje.? (Al-Ma´arij, 4)

?injenica da se na ovako krajnje jasan na?in govori o relativitetu vremena u Kur´anu, koji je objavljen prije niza stolje?a, još jedan je u nizu dokaza da je to Allahova Knjiga.

Čitano 6148 puta Zadnji put promjenjen Srijeda, 02 Januar 2013 16:56
Vi ste ovdje: O Islamu Nau?ne ?injenice u Kur´anu: Relativnost vremena