Nau?ne ?injenice u Kur´anu: Ra?anje ?ovjeka

Ocijeni
(0 glasova)

Nau?ne ?injenice u Kur´anu: Ra?anje ?ovjeka

Kada se u Kur´anu ljudi pozivaju u iman, spominju se veoma razli?ite teme. Kao dokaz ?ovjeku, Allah nekada isti?e nebesa, nekada Zemlju, a nekada biljke I životinje. Opet, u mnogo ajeta se savjetuje ?ovjeku da se osvrne na stvaranje, ra?anje ?ovjeka samog. Veoma  ?esto se podsje?a na to kako je ?ovjek došao na svijet, kroz koje je etape prolazio i šta mu je temeljna gra?a. Ilustracije radi, u jednom ajetu stoji slijede?e:

?Mi vas stvaramo - pa zašto ne povjerujete? Kažite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete vi oblik dajete ili Mi to ?inimo?? (Al-Waqi´a, 57-59)

Stvaranje ?ovjeka i ?udotvorne karakteristike toga su naglašene i u još mnogo ajeta. Me?utim, me?u ovim akcentima postoje takvi podaci i detalji koje nikako nisu mogli znati ljudi koji su živjeli u VII stolje?u. Neki od tih detalja su slijede?i:

1.) ?ovjek ne nastaje od cijele koli?ine sperme, ve?, naprotiv, od njenog
veoma malog dijela - spermatozoida.
2.) Spolnost bebe se odre?uje od strane muškarca.
3.) Ljudski embrio se za maternicu zalijepi gotovo isto kao pijavica.
4.) ?ovjek se u maternici razvija u tri mra?ne komore.
 
Sigurno je da su ljudi u stolje?u objavljivanja Kur´ana znali da je sperma koju u toku spolnog odnosa ispušta muškarac temeljna materija formiranja jedinke. Da se dijete ra?a u prosjeku nakon 9 mjeseci je tako?er ?injenica koja se mogla jednostavno opaziti, koja nije iziskivala istraživanja da se do nje do?e. Me?utim, ?injenice koje smo naprijed naveli su bile daleko iznad dostupnosti ?ovjeka tog perioda. To je jedino bilo mogu?e otkriti zahvaljuju?i tehnologiji XX stolje?a. Zadržimo se sada detaljnije nad ovim ?injenicama.


Kapljica sperme

U toku spolnog op?enja muškarac odjednom izbaci u prosjeku oko 250 miliona spermatozoida. Do dospijevanja do jajeta, spermatozoidi prevale težak put kroz maj?inu utrobu. U toku ovog putovanja, od 250 miliona svega oko 1000 spermatozoida uspije do?i do jajeta. Na kraju utrke koja traje 5 minuta, jaje prima samo jedan spermatozoid. Dakle, bit ?ovjeka ne leži u cijeloj koli?ini sperme, nego u njenom jednom si?ušnom dijelu. Ova ?injenica se u Kur´anu objašnjava na slijede? i na?in: ?Zar ?ovjek misli da ?e sam sebi prepušten biti, da ne?e odgovarati? Zar nije bio kap sjemena koje se ubaci?? (Al-Qiyama, 36 37) Ako se obrati pažnja, primijetit ?e se da nam Kur´an saop?ava da se ?ovjek ne za?inje od cijele koli?ine sperme, ve?, naprotiv, od njenog malog dijela - kapi! Poseban naglasak navedenog ajeta, iznošenje ?injenice koju je jedino moderna nauka uspjela otkriti, dokaz je da navedena ?injenica ima svoje božansko izvorište, da dolazi od Onoga koji je Sveznaju?i. Od 250 miliona spermatozoida, koliko se izbaci od muškarca, samo veoma mali broj njih dospijeva do jajeta. Oplodnju jajeta ?e obaviti samo jedan od 1000 spermatozoida koji su uspjeli ostati u životu. Da se ?ovjek formira samo od jednog spermatozoida, a ne od cijele koli?ine sperme, Kur´an nas je obavijestio koriste?i formulaciju "kap sjemena".Smjesa u spermi

Hranljiva te?nost, koju nazivamo spermom i koja nosi spermatozoide, ne sastoji se samo od spermatozoida. Naprotiv, sperma je na?injena od smjese me?usobno razli?itih te?nosti. Ove te?nosti imaju ulogu, izme?u ostalog, da raspolažu koli?inom še?era koji ?e podmiriti energiju koja je potrebna spermatozoidima, da svojom bazi?nom osobenoš?u neutraliziraju kiseline na ulazu u maternicu, da osiguraju klizavost sredine, što je neophodno za kretanje spermatozoida. Zanimljivo, kada govori o spermi, Kur´an upozorava i na ovu ?injenicu, koju je stolje?ima poslije otkrila moderna nauka, i spermu definira kao ?smjesu sjemena ?:

?Mi ?ovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i ?inimo da on ?uje i vidi.? (Ad-Dahr, 2)

A, u drugom ajetu se, opet, upozorava da je sperma smjesa i da se ?ovjek stvara od ?srži? ove smjese: ?To je Onaj koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet, Silni i Milostivi, koji sve savršeno stvara, koji je prvog ?ovjeka stvorio od ilova?e - a potomstvo njegovo od srži kapi hude teku?ine.? (As-Sajda, 6-8) Rije? ?sulalah?, koja se ovdje prevodi kao ?srž?, pored toga zna?i I ?najbolji dio ne?ega?. Bilo u kojem zna?enju da se uzme, aktualna rije? predstavlja jedan dio neke cjeline. Navedene ?injenice nam jasno stavljaju do znanja da je Kur´an rije? jedne Volje koja stvaranje ?ovjeka zna do njegovih najsi?ušnijih detalja. Ova Volja pripada Allahu, Onome koji je i jedini ?ovjekov Stvoritelj.

U Kur´anu je navedeno da se muško i žensko formiraju od "kapi sjemena koja se izbaci...". Sve do skorijeg vremena se, me?utim, smatralo da se spolnost bebe odre?uje od strane maj?inih ?elija. Ovaj kur´anski podatak nauka je doku?ila tek u XX stolje?u.

?ovjek je do nedavne prošlosti smatrao da se spolnost beba odre?uje od strane maj?inih ?elija. Ili da to, u najmanju ruku, zajedno odre?uju ?elije koje dolaze i od oca i od majke. Kur´an je, me?utim, o ovom pitanju iznio razli?ito stajalište, saop?io je da se spolnost bebe odre?uje od strane ?sperme koja se izlijeva u maternicu ?:

?I da On par, muško i žensko, stvara od kapi sjemena kad se izbaci...? (An-Najm, 45-46)

Uporedo sa razvojem genetike i mikrobiologije, ispravnost ove kur´anske tvrdnje je, tako?er, I nau?no dokazana. Postalo je jasno da se spolnost bebe odre?uje od strane ?elija sperme koje dolaze od muškarca, a da, u ovom slu?aju, žena ne igra nikakvu ulogu. Prilikom odre?ivanja spolnosti, uticaj imaju hromosomi. Dva od 46 hromosoma koji odre?uju ljudsku gra?u imenuju se kao hromosom spolnosti. Ovi hromosomi se za muškarce ozna?avaju kao XY, a za žene kao XX Razlog tome je taj što ovi hromosomi li?e na ova slova. Y hromosomi nose gene muškosti, a X gene ženskosti.  Y hromosomi nose gene muškosti, a X gene ženskosti. U jajetu žene se nalaze samo X hromosomi koji obilježavaju ženski spol. U spermi muškarca
se, pak, nalaze spermatozoidi koji mogu nositi i X I Y hromosome. Prema tome, spol bebe je vezan za vrstu hromozoma koju nosi spermatozoid koji oplo?uje jaje ženke. Dakle, kao što je i u Kur'anu navedeno, faktor koji odre?uje spolnost bebe je sperma koja dolazi od muškarca. Ovaj podatak, koji je apsolutno bio nepoznat u vrijeme objavljivanja Kur'ana, je jedan u nizu dokaza da je Kur'an Allahova rije?.

Formiranje ploda po?inje sjedinjavanjem ovih hromosoma koji se kod muškarca i žene nalaze u parovima. Oba dijela spolne ?elije, koja se kod formiranja jajeta kod žene odvajanjem rastavlja na dva dijela, podjednako nose X hromosome. Me?utim, spolna ?elija kod muškarca, koja se, tako?er, rastavlja na dva dijela, formira dvije razli?ite sperme koje sa?injavaju X ili Y hromosome. Ako se X hromosom, koji se nalazi kod žene, spoji sa spermom, koja sadržava X hromosom, onda se formira ženski plod. Ako se, pak, spoji sa spermom koja sadržava Y hromosom, tada se formira muški plod. Dakle, spol bebe je vezan za vrstu hromozoma koja ?e se spojiti sa jajetom žene. Sasvim je sigurno da su ovo ?injenice koje su sve do pojavljivanja genetike, dakle do XX stolje?a bile apsolutno nepoznate. Unato? tome, u mnogim kulturama je bilo rašireno mišljenje da se spol djeteta odre?uje od strane tijela majke. ?ak su, zbog toga, bile prekoravane žene koje rode žensko dijete. Me?utim, trinaest stolje?a prije no što ?e ljudski geni biti otkriveni, Kur´an je iznio jednu ?injenicu koja odbija ovo veoma rasprostranjeno sujevjerje. Kur´an je saop?io da korijeni spolnosti nisu kod žene, ve? u spermi koja dolazi od muškarca.

‘Alaq zaka?en za maternicu

Kada nastavimo sa analiziranjem kur´anskih podataka o formiranju bebe, ponovo ?emo se suo?iti sa odre?enim, veoma bitnim nau?nim ?udima. Spajanjem spermatozoida koji dolazi od muškarca sa jajetom kod žene, biva oformljena i osnovna srž bebe. Ova oplo?ena jajna stanica, u biologiji poznata pod pojmom ?zigota?, bez gubljenja vremena, rastavljanjem ?e se razmnožiti I postupno dobiti oblik malog ?komada mesa?. Me?utim, ovaj razvoj zigote ne obavlja se u nekakvoj praznini, u slobodnom hodu. Zigota se drži obješena na zidu maternice, pripija se tamo uz pomo? svojih produžetaka koji su poput korijenja. Uz pomo? ove veze, plodu je omogu?eno da iz maj?inog tijela siše materije potrebne za razvoj.16 Upravo ovdje pojavljuje se jedna vaoma važna kur´anska mudžiza. Govore?i o zigoti koja se po?ela razvijati u maj?inoj utrobi, Allah u Kur´anu spominje rije? ?alaq?:

??itaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara, stvara ?ovjeka od ´alaqa´! ?itaj, plemenit je Gospodar tvoj.? (Al-´Alaq, 1-3)

Zna?enje rije?i ?alaq? u arapskom jeziku je ?nešto što se zaka?i (lijepi, prijanja)?. ?ak se ista rije? koristi i u zna?enju ?pijavice?, životinje koja se lijepi za tijelo i siše krv. Sasvim je sigurno da u aktualnom kontekstu nije slu?ajno korištena rije? koja je toliko skladna sa zigotom koja se razvija u maj?inoj utrobi. Ovaj slu?aj još jednom dokazuje da je Kur´an objavljen od strane Gospodara svjetova, Allaha, dž. š.  U prvom stadiju razvoja beba u maj?inoj utrobi je u vidu zigota koji, kako bi se mogao hraniti iz maj?ine krvi, stoji priljubljen za zid maternice. Ovaj razvitak, koji je ustanovila moderna embriologija, je prije 14 stolje?a u Kur'anu opisan rije?ju 'alaq koja ima zna?enje "nešto što se zaka?a (lijepi, prijanja)". Ista rije? se ?ak koristi i u zna?enju "pijavice", životinje koja se lijepi za tijelo i siše krv.


Miši?ima zaodjenute kosti

Drugi veoma bitan podatak koji se navodi u Kur´anu je podatak o etapama razvoja bebe u maternici. Allah je u Kur´anu saop?io da se u maj?inoj utrobi stvara prvo gruda mesa, od nje kosti, a potom se kosti miši?ima oblažu:

?Pa onda kap sjemena ugruškom u?inili, zatim od ugruška grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživljujemo, - pa neka je uzvišen Allah, najljepši stvoritelj!? (Al-Mu´minun, 14)

Embriologija je nau?na grana koja se bavi prou?avanjem razvitka zametka u maj?inoj utrobi. Do nedavne prošlosti, u embriologiji su tvrdili da se kosti I miši?i razvijaju istodobnim nastankom. Iz tog razloga su odre?eni ljudi dugo vremena tvrdili da je ovaj ajet u koliziji sa naukom. Me?utim, zahvaljuju?i naprednom mikroskopskom istraživanju, provedenom suvremenom tehnologijom, uspostavilo se da je doslovno ta?no sve što je u Kur´anu navedeno. Ove mikroskopske analize su pokazale da se u maj?inom stomaku odvija proces baš kao što je to I Kur´an naveo. U embrionu prvo dolazi do okoštavanja hrskavi?nog tkiva. Potom, odvajaju?i se od tkiva koje okružuje kosti, dolazi do okupljanja miši?nih ?elija koje obavijaju kosti. Ovaj proces se ovako opisuje u jednoj nau?noj ediciji Developing Human: 6. sedmica: kao nastavak hskavi?enja, prvo okoštavanje se pojavljuje u klju?noj kosti. Krajem 7. sedmice po?inje okoštavanje dugih kostiju. Dok traje formiranje kostiju, odvajanjem od tkiva koja okružuju kosti, miši?ne ?elije obrazuju miši?ne mase. Miši?no tkivo se na taj na?in oko kosti razlaže na prednje i stražnje miši?ne grupe.17 Ukratko, etape nastanka ?ovjeka koje su opisane u Kur´anu su u potpunom skladu sa otkri?ima moderne embriologije.
 
Tri stadija bebe u maternici

U Kur´anu se navodi da se formiranje bebe u maj?inoj utrobi odvija u tri etape: ?On vas stvara u utrobama matera vaših, daju?i vam likove, jedan za drugim, u tri tmine. To vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, Njegova je vlast, nema boga osim Njega, pa kuda se onda odme?ete?? (Az-Zumar, 6) Ako se pažljivo prou?i navedeni ajet, sasvim lahko se može primijetiti da se govori o me?usobno razli?itom i odvojenom troetapnom nastanku ?ovjeka. Zaista, danas I moderna biologija, tako?er, iznosi da se embriološki razvitak bebe u maternici odvija u tri razli?ite etape. Ovo pitanje se nalazi me?u temeljnim poglavljima u svim embriološkim knjigama koje se danas na medicinskim fakultetima izu?avaju kao nastavni udžbenici. Ova ?injenica se na slijede?i na?in navodi u Basic Human Embryology, jednoj od osnovnih knjiga embriologije: Život u maternici se odvija u tri ETAPE: pre-embrionik - prve dvije i po sedmice, embrionik - do kraja osme sedmice i fetal - od osme sedmice do ro?enja.18 Ove etape, koje se u medicinskom jeziku ozna?avaju kao ?threemaster?, odnosno ?tri perioda?, sa?injavaju razli?ite faze razvoja bebe u maternici. Glavne specifi?nosti ova tri nivoa razvoja su ukratko slijede?e: - Pre-embrionik etapa: U ovoj prvoj etapi, poznatoj kao ?1. trimestar?, žigot se rastavljanjem razmnož va, a potom se, nakon što do?e u stanje mase ?elija, ukopava u id maternice.  procesu razmnožavanja, ?elije se organiziraju u tri sloja.  Embrionik etapa: oznata i kao ?2. trimestar?, ova druga etapa traje ukupno 5,5 sedmica i tokom vog perioda ametak se naziva ?živim embriom?. U ovom periodu se iz slojeva elija pojavljuju temeljni jelesni organi i sistemi. - Fetal etapa: laskom u tre?u etapu trudno?e, koja se naziva i ?3. rimestar?, embrio se ve? zna?ava kao ?fetus?.

Ovaj period po?inje u osmoj sedmici trudno?e i raje sve do oroda. Karateristika koja ovu etapu odvaja od prethodnih je ta što, pojavljivanjem ica, ruku i nogu, fetus postaje živo bi?e koje vanjskim izgledom ve? nalikuje ovjeku. Unato? ome što je u po?etku ove etape veli?ine od svega 3 cm, svi organi u se pojavili. Ova etapa raje o 30 sedmica i razvoj se nastavlja do sedmice poroda. o saznanja o razvoju bebe u maternici spjelo se do?i tek uz pomo? aparata oderne tehnologije. Me?utim, kao što se vidi, ovi podaci u, kao i niz drugih au?nih ?injenica, na jedan zapanjuju?i na?in izneseni u kur´anskim ajetima. Iznošenje ovako krajnje ispravnih nau?nih ?injenica u Kur´anu, koji je objavljen u eriodu kada ovje?anstvo nije raspolagalo ni sa kakvim detaljnim saznanjima iz blasti medicine, esumnjivo  dokaz da to nije djelo ?ovjeka, ve? da su to rije?i koje pripadaju jedino Sveznaju?em, Allahu.

Čitano 5724 puta Zadnji put promjenjen Srijeda, 02 Januar 2013 16:56
Vi ste ovdje: O Islamu Nau?ne ?injenice u Kur´anu: Ra?anje ?ovjeka