NASTANAK KOSMOSA

Ocijeni
(1 Glasaj)

NASTANAK  KOSMOSA

Allah je prije 14 stolje?a na Zemlju spustio Kur'an, knjigu koja služi kao vodilja
ljudima. Cijelo ?ovje?anstvo je pozvano da se pridržava normi koje su propisane
u ovoj Knjizi da bi kona?no našli svoj spas i oslobo?enje. Ova posljednja Božija
objava je ujedno i jedina uputa ?ovje?anstvu od trenutka objavljivanja pa sve do
Sudnjeg dana.
Jedinstveni kur'anski stil i izvanredna mudrost koja je sadržana u njemu su
nepobitni dokazi da je Kur'an Allahova rije?. Osim toga, postoji i još niz
?udotvornih specifi?nosti koje dokazuju da je Kur'an objavljen od strane Allaha.
Jedna od ovih specifi?nosti je ?injenica da se u Kur'anu, objavljenom prije 1400
godina, nalaze odre?ene nau?ne ?injenice do kojih smo mogli do?i jedino savremenom tehnologijom dvadesetog stolje?a.
Svakako, Kur'an nije nau?na knjiga. Me?utim, odre?ene nau?ne ?injenice, koje
se na jezgrovit i mudar na?in izlažu u razli?itim kur'anskim ajetima, ?ovjek je uspio
otkriti tek korištenjem tehnologije XX stolje?a. Ove ?injenice, koje nije bilo mogu?e
nau?no utvrditi u periodu kada je Kur'an objavljen, još jednom savremenom ?ovjeku
dokazuju da je Kur'an Allahova rije?.
Radi razumijevanja nau?nog ?uda Kur'ana, potrebno je, prije svega, baciti
pogled na nau?ni nivo vremena u kojem je Kur'an objavljen.
U VII stolje?u, kada je Kur'an objavljen, Arapi su gajili bezbroj praznovjerja i
neosnovanosti o pitanju nau?nih tema. Arapi, koji nisu posjedovali tehnologiju za
istraživanje prirode i kosmosa, vjerovali su u legende koje su se prenosile sa generacije
na generaciju. Vjerovali su, naprimjer, da se nebo održava na visini, zahvaljuju?
i brdima. Prema ovom vjerovanju, Zemlja je ravna i na svoja dva kraja ima
brda. Smatralo se da ova brda, poput stubova, na sebi drže nebeski svod.
Dolaskom Kur'ana, me?utim, uništena su i sva ova daleko primitivna vjerovanja,
a ajetom "Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao..."(Ar-Ra'd, 2)
okon?ano je sa njihovim dotadašnjim vjerovanjem da nebesa stoje na brdima.
Iznesen je niz saznanja o još mnogim pitanjima koja su tada bila apsolutno nepoznata.
U Kur'anu, koji je objavljen u periodu kada je ?ovje?anstvo raspolagalo veoma
malim saznanjima iz oblasti astronomije, fizike ili biologije, sadržani su mnogi
klju?ni podaci o mnogim pitanjima od stvaranja kosmosa do nastanka ?ovjeka, od
sastava atmosfere do ravnoteže koja vlada na Zemlji.
Sada zajedno pogledajmo jedan dio nau?nih ?uda koja se nalaze u Kur'anu.

Pojavljivanje kosmosa se u Kur'anu spominje na slijede?i na?in:
On je nebesa i Zemlju iz ni?ega stvorio!
(Al-An'am, 101)
Ova kur'anska ?injenica je u potpunom skladu sa suvremenim nau?nim
otkri?ima. Definitivan zaklju?ak do kojeg je danas došla moderna astrofizika
upu?uje na ?injenicu da je cijeli kosmos, zajedno sa materijalnom i vremenskom
dimenzijom, nastao u nultom trenutku jednom velikom eksplozijom. Teorijom
Velike eksplozije (Big Bang) dokazano je da je cijeli kosmos nastao iz ni?ega,
eksplozijom samo jedne ta?ke prije, otprilike, 15 milijardi godina. Ova teorija je
ujedno i jedino nau?no objašnjenje nastanka i po?etka kosmosa, koja je prihva?ena
od strane svih nau?nih krugova.
Prije Big Banga nije postojalo ništa zvano materija. Materija, energija i vrijeme
stvoreni su u jednom nepostojanju koje se može definirati kao apsolutno
metafizi?ko okruženje u kojem nije bilo ni materije, ni energije, pa ?ak ni vremena.
O ovoj ogromnoj ?injenici i otkri?u, do kojeg je došla moderna fizika, Kur'an
nas je obavijestio prije 1400 godina.

U Kuran-i-Kerimu, koji je objavljen prije 14
stolje?a, u periodu kada još nije bila razvijena
astronomija, ovako se govori o širenju kosmosa:
Mi smo nebo mo?i Svojoj sazdali, i Mi smo,
uistinu, oni koji ga šire.
(Az-Zariyat, 47)
Rije? nebo, koja se spominje u aktualnom
ajetu, na mnogo mjesta u Kuranu koristi se u
zna?enjima svemira i vasione. I u ovom slu?aju
upotrijebljena je u istom zna?enju. Kuran je,
dakle, ve? obznanio da se kosmos širi, a to je
?injenica do koje je danas došla i nauka.
U nau?nom svijetu je do po?etka XX stolje?a
preovladavalo jedno mišljenje u smislu da kosmos
ima jednu stati?nu, nepokretnu strukturu i da poti?e iz vje?nosti.
Me?utim, istrage provedene uz pomo? suvremene tehnologije,
izvi?anja i prora?uni doveli su do saznanja da kosmos ima svoj
po?etak i da se konstantno širi.
Ruski fizi?ar Aleksander Friedmann i belgijski kosmolog
Georges Lemaitre po?etkom ovog stolje?a teoretski su
prora?unali da je kosmos u stalnom pokretu i da se širi.
Ova ?injenica je, tako?er, i dokazana odre?enim posmatranjima
provedenim 1929. godine. Ameri?ki astronom
Edwin Hubble je, analiziranjem svemira uz pomo?
ogromnog teleskopa, otkrio da su zvijezde i galaksije
u konstantnom udaljavanju jedna od druge. A
kosmos, u kojem se sve konstantno udaljava jedno
od drugoga, dolazi u zna?enju kosmosa koji se
širi. ?injenica da se kosmos nalazi u stalnom širenju svoju kategori?nost ?e
posti?i, tako?er, i kroz osmatranja provedena narednih godina.
Me?utim, ova kategori?na ?injenica je stolje?ima prije saop?ena kroz Kuran
i to u takvom historijskom periodu kada nijedan ?ovjek o tome nije apsolutno posjedovao
ni približna znanja. Pošto je Kuran rije? Allaha, Stvoritelja i Gospodara
cijelog kosmosa i svih znanja.

Drugi ajet u kojem se, tako?er, govori o stvaranju nebesa glasi:
Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna
cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode
sve živo stvaramo? I zar ne?e vjerovati?
(Al-AnbiyaÕ, 30)
Rije? ratk, koja se prevodi kao cjelina, u arapskim rje?nicima objašnjava
se kao rije? koja ima zna?enje me?usobno isprepleteno, nerazdvojno, sraslo. Ova
rije? se, dakle, koristi prilikom opisivanja dvaju materija koje ?ine jednu potpunu
cjelinu. A, za glagol raskomadali smo u Kuranu je korišten glagol fatk, koji
dolazi u zna?enju cijepanje, komadanje ne?ega što je u stanju ratk i izlaženje vani,
osloba?anje njenih dijelova. Ilustracije radi, razvoj biljke iz sjemena i izrastenje
izdanka iz zemlje se u arapskom jeziku objašnjava ovim glagolom.
Sada se ponovo vratimo ajetu. U aktualnom ajetu govori se o nebesima i
Zemlji koji su bili jedna cjelina, odnosno koji su bili ratk. Ova cjelina se, potom,
odvaja glagolom fatk. Jedno iz drugog cijepanjem, komadanjem izlazi vani. I,
zaista, kada se podsjetimo na ?injenice vezane za prvi trenutak Big Bang, vidjet
?emo da je u jednoj ta?ki sadržana materija cijelog kosmosa. Dakle, sve, ?ak i
nebesa i Zemlja, koji još nisu bili stvoreni, u ovoj ta?ki je u stanju ratk. Potom
dolazi do snažne eksplozije ove ta?ke i na taj na?in materija postaje fatk...
Kada izvršimo usporedbu fakata navedenih u ovom ajetu sa nau?nim
otkri?ima, uo?it ?emo da me?u njima vlada jedan potpuni sklad. Otkrivanje ovih
?injenica koje su prije 14 stolje?a navedene u Kuranu nau?no je bilo mogu?e
doku?iti tek u XX stolje?u.

ILUSTRACIJA BIG BANGA
Big Bang, koji je još jednom iznio da je kosmos
stvoren iz ni?ega, je nau?nim ?injenicama
dokazana teorija. Odre?eni nau?nici su pokušali
proizvesti alternativu Big Bangu, ali postignuti
dokazi su doveli do apsolutnog prihvatanja Big
Banga u nau?nim krugovima.

ORBITE
Kada se u Kuranu spominje Sunce i Mjesec, isti?e se, tako?er, da oni, svaki
pojedina?no, plove po svojim orbitama:
I no? i dan Njegovo su djelo, i Sunce i Mjesec,
i svi oni nebeskim svodom plove
(Al-AnbiyaÕ, 33)
?injenica da Sunce ne posjeduje stati?an položaj, da ono plovi po jednoj
odre?enoj orbiti, u drugom ajetu saop?ava se na slijede?i na?in:
I Sunce se kre?e do svoje odre?ene granice,
to je odredba Silnoga i Sveznaju?eg.
(Ya-Sin, 38)
Ove kuranske ?injenice su postale razumljive nakon suvremenih opservatorijskih
osmatranja. Prema prora?unima stru?njaka iz astronomije, Sunce se kre?e
grandioznom brzinom od 720 hiljada kilometara na sat u orbiti nazvanoj Solar
Apex, koja je usmjerena prema Vega zvijezdi. To, prema jednom grubom
prora?unu, zna?i da Sunce u toku jednog dana pre?e putanju od 17 miliona 280 hiljada
kilometara. Zajedno sa Suncem, istu putanju pre?u, tako?er, i svi sateliti i
planete koje se nalaze u Sun?evom sistemu. Pored toga, sve zvijezde ukupnog
svemira posjeduju plansku pokretljivost sli?nu ovoj.
?injenica da je cijeli kosmos na ovaj na?in opremljen orbitama tako?er se
isti?e u KurÕanu na slijede?i na?in:
Tako Mi neba punog zvjezdanih puteva.
(Az-Zariyat, 7)
U cijelom kosmosu postoji oko 200 milijardi galaksija, od kojih svaka posjeduje
u prosjeku po 200 milijardi zvijezda. Veoma velika ve?ina ovih zvijezda ima
svoje planete, a planete, tako?er, svoje satelite. Sva ova svemirska tijela, opet, pos
jeduju veoma precizno odre?ene orbite. I svako od ovih tijela se milionima godina
kre?e po svojoj orbiti koja je u savršenom skladu i harmoniji sa ostalima. Pored
toga, tako?er, i veoma veliki broj zvijezda-repatica kre?e se po orbitama koje su
odre?ene za njih.
Orbite koje su raspore?ene po cijelom kosmosu ne pripadaju samo nebeskim
tijelima. Galaksije se, tako?er, zbunjuju?om brzinom i preciznoš?u kre?u po svojim
orbitama. Tokom ovih kretanja nijedno nebesko tijelo se ne sudara sa drugim,
njihovi putevi se ne ukrštavaju. Posrijedi je tako zaprepaš?uju?i sklad da je uo?eno
da odre?ene galaksije prolaze jedna kroz drugu a da
se, pritom, nijedan njihov dio ne sudara sa drugim.
Apsolutno je sigurno da ?ovje?anstvo u periodu
objave Kurana nije posjedovalo teleskope nalik
današnjima koji osiguravaju osmatranje kosmosa u
dubinama mjerenim milionima kilometara, razvijenu
tehnologiju za osmatranje, nije posjedovalo
saznanja moderne fizike i astronomije. Prema tome,
bilo je nemogu?e u to vrijeme nau?no otkriti
?injenicu da je, kako je to u Kuranu istaknuto, kosmos
pun zvjezdanih puteva. Me?utim, ove
?injenice su jasno predo?ene u Kuranu koji je
objavljen u istom tom periodu, pošto je Kuran rije?
Sveznaju?eg, Allaha dž.š

Čitano 4361 puta Zadnji put promjenjen Četvrtak, 28 Februar 2013 22:48
Vi ste ovdje: O Islamu NASTANAK KOSMOSA