Nau?ne ?injenice u Kur´anu: Gvož?e

Ocijeni
(0 glasova)

Nau?ne ?injenice u Kur´anu: Gvož?e

Željezo je jedan od elemenata na koje se skre?e pažnja u Kur´anu. U kur´anskom poglavlju Hadid, što zna?i ?gvož?e?, kaže se slijede?e:

?...I gvož?e smo spustili, u kome je velika snaga i koje ljudima koristi...?(Al-Hadid, 25)

Glagol ?spustiti?, koji se u ajetu upotrijebio uz rije? gvož?e, može se figurativno shvatiti u zna?enju ?davanja na služenje ljudima?. Me?utim, kada se rije? uzme u obzir u njenom stvarnom zna?enju ?fizi?ko spuštanje sa neba?, uo?it ?e se da ajet sadržava jednu veoma zna?ajnu nau?nu mudžizu, pošto otkri?a moderne astronomije iznose da ruda gvož?a dolazi sa ogromnih zvijezda iz vanjskog kosmosa. Teški metali u kosmosu proizvode se u jezgru velikih zvijezda.

Što se ti?e našeg, Sun?evog sistema, on ne posjeduje strukturu koja bi u sebi mogla proizvoditi element željeza. Željezo ili gvož?e može se formirati jedino na zvijezdama koje su mnogo ve?e od Sunca, na temperaturi koja dostiže nekoliko stotina miliona stepeni. Kada koli?ina željeza na ovim zvijezdama, koje su nazvane Nova ili Supernova, prekora?i odre?enu mjeru, zvijezda više nije u stanju da je nosi i eksplodira. Kao posljedica ove eksplozije, meteori, koji u sebi sadrže željezo, rasipaju se po svemiru i plove njegovim prostranstvima dok se ne sudare sa nekim nebeskim tijelom, ulaskom pod uticaj njegove gravitacije. Kao što se jasno da zaklju?iti iz navedenoga, element željeza nije nastao na Zemlji, ve? je, prenošenjem uz pomo? meteora, sa Supernova ?spušten na Zemlju?, na, dakle, isti na?in kako je to Kur´an naveo.

Sasvim je jasno da je ovo bilo nemogu?e nau?no otkriti u VII stolje?u, kada je Kur´an objavljen. Ova ?injenica se, me?utim, nalazi u Kur´anu, što opet predstavlja jedan u nizu dokaza da je on rije? Allaha koji posjeduje neograni?eno znanje. Pored navedenog, 25. ajet poglavlja Al-Hadid, u kome se govori o željezu, sadrži dvije, prili?no zanimljive, matemati?ke šifre: Al-Hadid je 57. poglavlje Kur´ana. Kada se izra?una broj?ana vrijednost rije?i Al-Hadid, pred nama se pojavljuje ista cifra: 57. Broj?ana vrijednost same rije?i Hadid (bez odre?enog ?lana ?Al?) iznosi 26. Broj 26 je tabli?ni (atomski) broj željeza.

Čitano 6561 puta Zadnji put promjenjen Srijeda, 02 Januar 2013 16:56
Vi ste ovdje: O Islamu Nau?ne ?injenice u Kur´anu: Gvož?e