?injenice o morima i okeanima

Ocijeni
(0 glasova)

?injenice o morima i okeanima

Predstavljamo vam Dr. William W. Hay-a, profesora geoloških nauka na Colorado Univerzitetu smještenom u gradu Boulder, u ameri?koj državi Kolorado. Profesor Hay je ranije bio dekan na Rosentiel Fakultetu Nauti?kih i Atmosferskih Nauka na Miami Univerzitetu, Miami, Florida, SAD. Sa Dr. Hayom smo otišli na morsku ekspediciju koja nam je trebala omogu?iti da ispitamo odre?ene fenomene koji su bili povezani sa našom studijom nau?nih ?uda u Kur’anu i Sunnetu. Postavili smo mnogo pitanja o morskoj površini, o podjeljenosti izme?u gornjeg i donjeg dijela mora, o okeanskom dnu, te o morskoj geologiji. Tako?er smo željeli znati o dijelovima vodenih prostora u kojima dolazi do mješanja raznih morskih voda, kao i o mjestima gdje dolazi do mješanja morske vode sa slatkim vodama koje pristižu iz rijeka. Profesor Hay je bio ljubazan i do u detalje odgovorio na sva naša pitanja.

Što se ti?e ‘pregrada’ koje nalazimo izme?u razli?itih mora, Dr. Hay nam je objasnio da ova ‘vodena tijela’ (ili pak vodene mase) nisu jedno veliko homogeno more kako se to nama ?ini. Naprotiv, mi nalazimo razli?ita mora koja se razlikuju po stepenima slanosti, temperaturi i gustini. Godine 1942. su nau?nici po prvi puta, nakon uspostavljanja velikog broja istraživa?kih stanica, uspjeli do?i do slike (vidi 13.1) na kojoj je lakho uo?iti razdvojenost dva mora (Mediterana i Atlanskog Okeana) koja se razlikuju po temperaturi, slanosti, gustini, sposobnosti rastvaranja oksigena, te biljnim i životinjskim vrstama koje u njima žive.

Slika 13.1 Izvor: Marine Geology, Kuenen, strana 43.$

Na ovoj slici vidimo obojeni trougao koji se nalazi kod Gibraltara. Tu se jasno vidi linija razdvajanja izme?u dvije vodene mase iako golo ljudsko oko u prirodi to ne može primjetiti. Ova slika je na?injena uz pomo? satelitskih kamera i metoda za detekciju sa distance. Prikazana fotografija je snimljena satelitom koji je koristio specifi?ne termalne karakteristike raznih vodenih masa te su iz tog razloga mora prikazana u razli?itim bojama (stvarna fotografija ponovo nije prikazana ali pogledaj sliku 13.2 za sli?an prikaz). Na primjer, vidimo svjetlo plavu, tamno plavu i crnu boju. Ostale vodene mase su prikazane zelenkasto. Ove razli?ite boje predstavljaju razlike u temperaturama morskih površina. Me?utim, kao što svi znamo, svi ovi okeani i mora ?e našim o?ima izgledati plavi. Dakle, stvarne linije razdvajanja se mogu uo?iti jedino putem nau?nih istraživanja i moderne tehnologije.

Slika 13.2 Slika predstavlja globus na kojem su nazna?ene temperature vode (u stepenima Fahrenheita).

Allah (swt) nam je u Kur’anu rekao:

Pustio je dva mora da se dodiruju, izme?u njih je pregrada i oni se ne miješaju.
(Prevod zna?enja Kur’ana 55:19-20)

Do sada su bila usvojena dva tuma?enja ovih ajeta. Prvo mišljenje navodi da, prema lingvisti?kom zna?enju rije?i maraja, dolazi do doticanja i mješanja mora jednog sa drugim. Me?utim, ?injenica da Kur’an nastavlja i kaže da izme?u njih postoji pregrada jednostavno zna?i da ova pregrada onemogu?uje ta dva mora da uznemiravaju jedno drugo ili da se pak prelivaju jedno preko drugog.

Zagovornici drugog mišljenja se pitaju kako može postojati pregrada izme?u mora koja bi spre?avla da ona prelaze jedno u drugo kada ajet nazna?ava da se mora dodiruju. Oni su zaklju?ili da u stvari ne dolazi do stvarnog dodirivanja te dvije vodene mase te su pokušali dosegnuti drugo zna?enje rije?i maraja. Me?utim, danas nam moderna nauka pruža dovoljno informacija koje nam omogu?uju da razjasnimo ovo pitanje. Mora se zaista dodiruju, kao što smo vidjeli na primjeru Mediterana i Atlanskog okeana. Iako me?u njima postoji nakrivljena (ne potpuno uspravna/vertikalna) vodena prepreka, sada nam je poznato da voda iz ovih mora prelazi iz jednog u drugo. Me?utim, prilikom prelaska vode iz jednog mora u drugo, ta voda izgubi svoje jasno uo?ljive karakteristike te se izjedna?i sa vodenom masom u koju je ušla (vidi sliku 13.3). Na ovaj na?in, pregrada u stvari vrši funkciju prelaznog podru?ja u kojem dolazi do homogenizacije.

Slika 13.3 Izvor: Introductory Oceanography, Thurman, strana 301.Ovo je odli?an primjer modernog islamskog nau?nog istraživanja. Savremene tehnike nam, dakle, mogu pomo?i u dokazivanju da je Kur’an nemogu?e imitirati. Sa profesorom Hay smo podugo razgovarali o ovom i o još nekim ajetima te smo ga potom upitali: “Šta je vaše mišljenje po pitanju ovog fenomena tj. da pred sobom imate tekst objavljen prije 1400 godina a koji do u najmanje detalje opisuje tajne kosmosa koje ?ovjek toga vremena nije moga znati jednostavno iz razloga što oprema i metode nepohodne za takva otkri?a tada nisu bile dostupne?”

Profesor Hay je odgovorio: “Jako mi je interesantno da se takve informacije nalaze u tako starim zapisima Svetog Kur’ana i nemam na?ina da odgonetnem odake su te informacije došle. Me?utim, smatram jako interesantnom ?injenicu da se tu nalaze te da ova otkri?a pojašnjavaju neke navode.”

Potom je upitan: “Vi, dakle, jednostavno pori?ete mogu?nost da je to moglo do?i samo iz nekog ljudskog izvora. Šta mislite ko je onda originalni izvor informacija koje nalazimo u Kur’anu?”

Profesor Hay: “Pa, mislim da to mora biti Božansko Bi?e!”

Ovo nedvojbeno jeste božansko znanje koje je Allah (swt) poslao kako bi pomogao poslanstvo Muhammeda (saws) koje je rekao:

Svakom poslaniku je dato nešto na osnovu ?ega bi ljudi povjerovali u njega. Me?utim, meni je data objava od Allaha i ja se nadam da ?u ja na Sudnjem Danu imati najve?i broj sljedbenika. (Hadis prenosi Buhari)

Ova objava u sebi sadrži jedinstveno ?udo (mu’džizu) koje do Posljednje ?asa ?itavom ?ovje?anstvu ostaje kao dokaz (postojanja Allaha i poslanstva Muhammeda s.a.w.s. - op.p.)!

$Sve slike ?ije je objašnjenje ozna?eno ovim znakom ( $ ) su preuzete iz knjige koja nosi nasov “A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam” grupe autora. ?itava ova knjiga se može pogledati

Čitano 3838 puta Zadnji put promjenjen Srijeda, 02 Januar 2013 16:56
Vi ste ovdje: O Islamu ?injenice o morima i okeanima