?injenice iz Astronomije

Ocijeni
(0 glasova)

?injenice iz Astronomije

Allah (swt) nam je jasno kazao da je Njegova Knjiga, Kur’an, objavljena kao opominja? i podsjetnik ?itavom svijetu. Allah (swt) kaže:

Kur’an je doista svijetu cijelome opomena! - i vi ?ete uskoro saznati njegovu poruku!
(Prevod zna?enja Kur’ana 38:87-88)

Dakle, Kur’an je podsjetnik ?itavom ljudskom rodu sve do Sudnjeg Dana. On sadrži informacije koje je ?ovjek saznavao kroz historiju ali i one koje ?ovjek saznaje i u današnje vrijeme. S obzirom da je svaki kur’anski ajet objavljen iz Allahovog znanja, Allah (swt) je rekao:

Allah svjedo?i da je istina ono što ti objavljuje, objavljuje ono što On jedini zna…
(Prevod zna?enja Kur’ana 4:166)

Svi ajeti u sebi sadrže božansko znanje, a ljudski rod je taj koje se vremenom razvija i unapre?uje. Dolaze?i do viših stepena razumijevanja prirodnih nauka, ?ovje?anstvo uspijeva doku?iti zna?enje Allahovih rije?i u odre?enim ajetima. Dakle, kroz spoznaju da je odre?eni ajet objavljen od strane Allaha (swt), te uz konstantan proces progresa i razvoja ljudskog roda, ?ovjek ?e uspjeti do?i do novih otkri?a koji ?e mu omogu?iti da razumije neki novi ajet, itd. Na ovaj na?in, ?ovje?anstvo ?e nastaviti saznavati zna?enja sve više i više kur’anskih ajeta. Ovo je jedna od ?udnovatih karakteristika Kur’ana.

Profesor Armstrong je poznati nau?nik koji radi za NASA-u (puni naziv National Aeronautics and Space Administration) tj. ameri?ku državnu agenciju za istraživanje svemira. Susreli smo se s njim i postavili mu brojna pitanja koja se odnose na kur’anske ajete koji govore o astronomiji tj. oblasti njegove uže specijalnosti. Pitali smo ga o željezu i kako dolazi do njegovog nastanka. On nam je za uzvrat pojasnio kako na Zemlji dolazi do formiranja svih hemijskih elemenata. Kazao nam je da su nau?nici tek nedavno otkrili relevantne ?injenice po pitanju procesa formiranja tih elemenata. Tako?er nam je rekao da energija ranog sun?evog sistema nije bila dovoljno velika da bi došlo do formiranja željeza.

 

Slika 16.1

Izra?unavaju?i energiju koja je neophodna za nastanak jednog atoma željeza, otkriveno je da je ta energija ?etiri puta ve?a od energije ?itavog sun?evog sistema. Drugim rije?ima, energija ?itave planete Zemlje, ili pak Mjeseca, ili Marsa, ili bilo koje druge planete, nije dovoljna da bi došlo do formiranja jednog novog atoma željeza. ?ak ni energija ?itaov sun?evog sistema za to ne bi bila dovoljna. Iz tog razloga, rekao nam je profesor Armstrong, nau?nici vjeruju da je željezo vanzemaljski element koje je nekako dospio na našu planetu tj. da nije na njoj oformljen. Potom smo mi citirali kur’anski ajet koji kaže:

…spustili smo gvož?e - u njemu je sila žestoka i koristi za ljude…
(Prevod zna?enja Kur’ana 57:25)

Potom smo profesora Armstronga upitali o nebesima i da li u njima ima kakvih otvora ili pukotina. On je opovrgnuo naše tvrdnje i kazao da je ono o ?emu mi govorimo grana astronomije koja se zove “Integrirani Kosmos” što je u stvari nau?na oblast u kojoj su nau?nici tek nedavno po?eli dolaziti do odre?enih otrki?a. Na primjer, ukoliko bismo pustili neko tijelo da u svemiru pre?e odre?eni put u bilo kojem pravcu, a zatim ga pustili da pre?e isto toliko dug put u nekom drugom pravcu, vidjeli bismo da je težina* tog tijela ista bez obzira kojim putem se tijelo kretalo. Ovo je slu?aj zbog ?injenice da tijelo ima svoj vlastiti ekvilibrium (ravnotežu) te je pritisak na njega isti sa svih strana. Bez ovog ekvilibriuma, ?itav svemir bi se raspao. Ja sam se (kaže šejh Az-Zindani) odnah prijsetio kur’anskog ajeta koji kaže:

A zašto ne pogledaju nebo iznad sebe? - kako smo ga sazdali i ukrasili i kako u njemu nema nereda!
(Prevod zna?enja Kur’ana 50:6)

Nakon ovoga smo sa profesorom Armstrongom razgovarali o pokušajima nau?nika da doku?e granice svemira te smo ga upitali da li je po ovom pitanju bilo kakvih uspjeha. Njegov odgovor je bio da nau?nici trenutno vode ljutu bitku u nastojanju da do?u to ivice univerzuma te da se neprekidno radi na izradi opreme sa ve?im mogu?nostima. Ova oprema se koristi za istraživanje svemira, me?utim, sve što se uspijeva otkriti su nove zvijezde koje se nalaze u okviru naše galaksije, a kraj svemira još nije ni na vidiku. Allah (swt) u Kur’anu kaže:

Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i u?inili da vatra iz njih poga?a šejtane…
(Prevod zna?enja Kur’ana 67:5)

Sve ove zvijezde su zbilja ukrasi za nama najbliže nebo. Profesor Armstrong je tako?er dodao da nau?nici nisu uspjeli dosegnuti do kraja svemira. Naglasio je da zbog ovoga trenutno postoje nastojanja da se u svemiru (recimo na satelitima op.p) postave dodatni teleskopi kako bi nau?nici mogli prou?avati svemir bez da im prašina i ostale zapreke iz atmosfere budu na putu. Opti?ki teleskopi nisu u stanju dose?i do željenih daljina te stoga bivaju zamijenjeni teleskopima koji koriste radio talase i koji omogu?avaju posmatranje svemira na ve?im udaljenostima. Me?utim, rekao je profesor Amstrong, nau?nici i dalje ostaju ograni?eni. Mi smo ga potom podsjetili na ovaj ajet:

… pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak, zatim ponovo više puta pogledaj, pogled ?e ti se vratiti klonuo i umoran.
(Prevod zna?enja Kur’ana 67:3-4)

Svaki puta kada je profesor Armstrong spomenuo neku nau?nu ?injenicu, mi smo mu donosili relevantan kur’anski ajet sa kojim bi se on složio. Potom smo mu kazali: “Vi ste uspjeli vidjeti i otkriti istinu o prirodi, odnosno, astronomiji i to koriste?i se modernom opremom, raketama i svemirskim brodovima koje je sve ?ovjek izumio. Tako?er ste vidjeli da su iste te ?injenice spomenute i u Kur’anu prije 14 stolje?a. Šta je stoga vaše mišljenje o njima?”

Njegov odgovor je glasio: “To je jako teško pitanje koje evo sam sebi postavljam od kako smo ovdje zapo?eli ovu našu diskusiju. Impresioniran sam ?injenicom da se stari zapisi tako izvanredno slažu sa modernom astronomijom i njenim skorim otkri?ima. Ja nisam dovoljno dobar stru?njak iz oblasti historije ?ovje?anstva da sam u potpunosti i sa sigurnoš?u predpostavim okolnosti koje su vladale prije 1400 godina. Me?utim, svakako želim ista?i da je ovo što smo vidjeli u najmanju ruku impozantno, s tim da može a i da ne mora postojati nau?no (tj. historijsko) objašnjenje. Mora da postoji nešto što je iznad našeg obi?nog ljudskog razumijevanja što bi pojasnilo (kur’anske) navode koje smo vidjeli. Me?utim, nemam namjeru niti smatram da sam u poziciji da dajem odgovor na ovo pitanje. Ve? sam kazao puno toga ali bez eksplicitnog izjavljivanja onoga što, vjerujem, vi želite da kažem. Moj posao kao nau?nika je ipak da ostanem nepristrasan (tj. neizjašnjen) po odre?enim pitanjima. Stoga smatram da je najbolje da se ovdje zaustavim ne daju?i vam kompletan odgovor kojeg vi, mogu?e je, o?ekujete.”

I zaista, jako je teško zamisliti da su ove informacije koje su prije 1400 godina poslaniku Muhammedu (saws) objavljenje u Allahvoj Knjizi potekle iz ljudskog izvora. Dakle, mora postojati neki dodatni izvor znanja, a Allah (swt) je Onaj koji poznaje tajne nebesa i zemlje. Kao što smo vidjeli kroz ove sastanke sa raznim nau?nicima, na pragu smo nove ere.

Ovo novo doba koje je pred nama je doba u kojem istinska religija i istinska nauka imaju mnogo toga zajedni?kog te prihvataju jedna drugu. Stoga, izme?u njih ne može postojati kontradikcija niti me?u njima može stojati bilo kakva prepreka. Ovo je zaklju?ak do kojeg su muslimanski nau?nici stizali kroz protekle vijekove: ne postoji mogu?nost da provjerena i dokazana nau?na ?injenica može protivrije?iti božijoj objavi koja je sasvim jasna. Kada se kaže da smo trenutno u dobu istraživanja svemira to je ta?no: nalazimo se u eri u kojoj se nau?ne ?injenice i religija slažu. Me?utim, to je slu?aj samo izme?u dokazanih nau?nih spoznaja i din-i-Islama kojeg je Allah (swt) sa?uvao od svih krivotvorenja i izmjena.

 

Slika 16.2

* ?itaocu se skre?e pažnja da težina nije isto što i masa. (op.p.)

Čitano 3690 puta Zadnji put promjenjen Srijeda, 02 Januar 2013 16:56
Vi ste ovdje: O Islamu ?injenice iz Astronomije