ISLAM KAO SVEOBUHVATNI ZAKONIK

Ocijeni
(0 glasova)

Islam je sveobuhvatni i savršeni sistem u?enja, ure?enja, i uputa. On je zakonik života. Kroz ?asni Kur'an, i govor i djela Poslanika Muhammeda, mir neka je na njega, islam daje muslimanima uputu svjetskih razmjera u svim pogledima života, neostavljaju?i ih na milost i nemilost naslje?ene tradicije koja se razlikuje od jednog mjesta do drugog i koja može biti ispravna ili pogrešna. Islamske vrijednosti su logi?ne i ?vrste, i zajedni?ke su svim muslimana bez obzira gdje da se nalaze. Ina?e, ve?ina nemuslimana nisu muslimani iz razloga što ne poznaju islam, ili ga površno poznaju, ili pak imaju iskrivljenu sliku o njemu.


Islamska sveobuhvatnost je previše široka tema da bi bila obra?ena u kratkom ?lanku, te su stoga ovdje prezentirani samo neki od njenih aspekata.

Skromnost

Islam u?i muslimana da bude skroman. Allah kaže u ?asnom Kur'anu: "O ljudi! Stvorili smo vas od muškarca i žene, i podijelili vas u nacije i plemena, da se možete upoznavati. Zaista najvrijedniji od vas kod Allaha je onaj koji je najpobožniji i najpravedniji. Zaista, Allah je Sveznaju?i, Sveosje?aju?i." Ovo pokazuje da islam izjedna?ava sve ljude. Prema Islamu, ni jedna osoba nije bolja od druge radi boje, rase, spola, ili plemena. Osoba je bolja od druge osobe jedino ukoliko je pobožnija i pravednija.

Poslanik Muhammed, neka je mir na njega, je rekao: "Budite umjereni. Niko nek ne bude ohol prema drugima ili nepravedan drugima." On je tako?e rekao: "Ako ste skromni, Bog ?e vam uzdi?i položaj." Kada bi Poslanik Muhammed, mir neka je na njega, prolazio kraj neke djece, on bi ih pozdravljao kao znak skromnosti.

Allah tako?er u ?asnom Kur'anu, govore?i o samoljublju, kaže: "I ne okre?ite vaše lice prkosno od ?ovjeka, niti hodajte drsko po Zemlji. Zaista, Allah ne voli ni jednog oholog hvalisavca." A Poslanik Muhammed, neka je mir na njega, je rekao: "Uobražena osoba ne?e u?i u Džennet (Raj)."

Vjerovanje u Jednog Boga

Po?etna ta?ka u islamu je vjerovanje u Allaha, Jedinog, koji nema sudruga i koji nema oca ili sinova. Jedini neoprostivi grijeh u islamu je pripisivanje sudruga Allahu. U Kur'anu ?asnom Allah kaže: "Reci (O Muhammede): On je Allah, Jedan; Allah je Sam sebi dovoljan Gospodar, koga sva stvorenja trebaju; Nije Rodio, niti je Ro?en; i nema nikoga jednakog ili usporedivog sa Njim."

Ljubaznost prema roditeljima

Islam naglašava nužnost ljubaznosti prema roditeljima i stavlja ovu ljubaznost na drugo mjesto odmah iza obožavanja Allaha. Allah kaže u ?asnom Kur'anu: "A vaš Gospodar je naredio da ne obožavate nikoga osim Njega, i da izvršavate obaveze prema svojim roditeljima. Ako jedno ili oboje od njih dožive starost u vašem životu, ne govorite im rije?i nepoštivanja, niti galamite na njih, ve? im se obra?ajte rije?ima poštovanja. I spustite na njih krilo pokornosti i poniznosti kroz milost, i recite: Gospodaru moj! Podari im Svoju milost kao što su me odgajali (i brinuli se o meni) kada sam bio mali."

Pozicija roditelja je tako uzvišena da kada je ?ovjek jednom upitao: "O Allahov Poslani?e, ko me?u ljudima ima najviše prava na moju ljubaznost i dobro društvo?" Poslanik, neka je mir na njega, je odgovorio: "Tvoja majka." ?ovjek je upitao: "A ko onda?" Poslanik, neka je mir na njega, je rekao: "Tvoja majka." ?ovjek je ponovo upitao: "A ko onda?" i ponovo je Poslanik, neka je mir na njega, odgovorio: "Tvoja majka." ?ovjek je upitao još jednom: "Tko još onda?" Tek onda mu je Poslanik odgovorio: "Tvoj otac."

Zajedni?ka molitva

Islam bodri vjernike na obavljanje molitve u grupama i zajedni?ka molitva je poželjnija od individualne molitve. Poslanik Muhammed, neka je mir na njega, je rekao: "Zajedni?ka molitva je bolja od individualne molitve za dvadesetsedam puta." Zajedni?ka molitva usmjerava na unapre?enje jednakosti i društvene solidarnosti vjernika, nadvladava sklonost prema osamljivanju nekih ?lanova društva, i pove?ava društvenost kod svih.

Žene u islamu

Žene uživaju najve?e poštovanje u islamskom društvu. Žena je potpuno duhovno jednaka sa muškarcem po Kur'anu. Oboma su obe?ane jednake nagrade za "tko god radi dobra djela, muškarac ili žena." Po Kur'anu, žena nije okrivljena za Ademov prvi grijeh.

Poslanik, neka je mir na njega, je rekao: "Tko god ima k?er ... i ne bude davao ve?a prava sinu od nje, Bog ?e ga uvesti u Džennet (Raj)." Prema islamskom zakonu, žene ne mogu biti natjerane na brak sa nekim bez njihovog pristanka.

U islamu, prirodna razlika izme?u spolova daje pravo slabijem spolu na zaštitu. To ne podrazumjeva prevlast ili prednost ispred zakona. ?ak šta više, ?ovjekova uloga upravljanja svojom porodicom ne zna?i muževu diktaturu nad njegovom ženom. Poslanik, neka je mir na njega, je rekao: "Najbolji od vas su oni koji su najbolji svojim ženama."

 

Ženska prava

Islam je propisao pravo kojeg je žena bila lišena i prije islama i nakon njega (nažalost ?ak i u 20. stolje?u) - pravo na nezavisno vlasništvo. Prema islamskom zakonu, ženino pravo na njen novac, imetak, ili druge svojine je potpuno priznato. Ovo pravo se ne mijenja bilo da je ona neudata ili udata. Ona zadržava svoja puna prava na kupovinu, prodaju, zalaganje ili iznajmljivanje nekog ili cijelog njenog vlasništva.

?ovjekova odgovornost za izdržavanje njegove porodice (a u nekim slu?ajevima i njegove rodbine) nije umanjena radi bogatstva njegove žene. Žena, u drugu ruku, je daleko više finansijski bezbjednija, i daleko manje optere?ena sa bilo kakvim zahtjevima na njen imetak. Njen imetak od prije braka ne prelazi njenom suprugu nakon braka i ona tako?er zadržava svoje djevoja?ko prezime. Ona nema obavezu da ga troši na svoju porodicu.

Iako žena ima pravo na zaposlenje, treba ista?i da islam gleda na njenu ulogu majke i žene kao najsvetiju i najneophodniju ulogu. Takva plemenita i bitna uloga, koja ponajviše oblikuje budu?nost naroda, ne može se okarakterisati kao "besposlenost".

Ipak, nema propisa u islamu koji zabranjuje ženi traženje zaposlenja kada god postoji potreba za njim, posebno u poziciji koja pristaje njenoj prirodi i gra?i i u kojoj društvo treba njenu ve?inu. Primjeri ovih zaposlenja su školstvo i medicina.

Islam je tako?er vratio ženi pravo naslje?ivanja, prije ?ega je ona sama bila predmet naslje?ivanja u nekim društvima.

Žena tako?er ima pravo u?estvovanja u rješavanjima javnih problema. I u Kur'anu i u Islamskoj historiji nalazimo primjere žena koje su u?estvovale u ozbiljnim raspravama i dokazivanjima ?ak i sa samim Poslanikom. Pored svega ovoga, u islamu pravo žena na sticanje znanja se ne razlikuje od prava muškaraca.

Rad

Poslanik Muhammed, neka je mir na njega, je rekao: "Gornja ruka je bolja nego donja." što zna?i da je davanje bolje od uzimanja. On je tako?er rekao: "Zaista, skupljanje granja za vatru na le?ima bi?e bolje od prosja?enja. Jer neko ti može nešto dati, a može te i odbiti." U ovom kazivanju, Poslanik Muhammed, neka je mir na njega, poti?e vjernika na rad i nezavisnost od drugih. On je tako?er rekao: "Niko ne?e nikada jesti bolju hranu od one koju je pojeo od posla koji je uradio svojim rukama (koju je sam zaradio)…"

Kontrola jezika

Prema Islamu, vjernik bi trebao da kontroliše svoj jezik. Tako ga Islam poti?e na izbjegavanje beskorisnog i štetnog brbljanja. Poslanik Muhammed, neka je mir na njega, je rekao: "Onaj koji vjeruje u Allaha i u Posljednji dan (Sudnji dan) neka govori nešto dobro ili neka šuti." On je tako?er rekao: "Musliman ne povre?uje druge svojim rukama ili svojim jezikom."

Jednom je musliman upitao Poslanika Muhammeda, neka je mir na njega: "?ega da se pri?uvam?" Poslanik je rekao: "Jezika." Druga osoba je upitala: "Koji je put do spasenja?" Poslanik, neka je mir na njega, mu je preporu?io, izme?u ostalih stvari, i "Kontrola svog jezika."

Samokontrola i oprost

Allah zapovijeda muslimanu savla?ivanje svoje ljutnje kao preduslov društvenog me?udjelovanja. Ovo savla?ivanje ljutnje smanjuje neslaganje me?u osobama u istom društvu. Islam tako?er poti?e muslimana da prašta drugima, i da kontroliše sam sebe. Poslanik Muhammed, neka je mir na njega, je rekao: "Jak ?ovjek nije onaj koji baca drugog na zemlju, ve? onaj koji kontroliše sam sebe kada je ljut."

Ne ogovarati i ne sumnji?iti

Islam zapovijeda vjernicima da ne ogovaraju jedni druge i da posebno izbjegavaju sumnji?enje. Allah je rekao: "O vi koji vjerujete! Izbjegavajte mnogo sumnji?enje, zaista neka sumnji?enja su grijesi. I ne špijunirajte niti ogovarajte jedni druge. Da li bi neko od vas volio jesti meso svog mrtvog brata? To bi vam sigurno bilo mrsko (te zato mrzite ogovaranje). I bojte se Allaha; Allah je Onaj koji prihvata pokajanje, Najmilostiviji."

Saradnja

Islam isti?e saradnju me?u vjernicima. Poslanik Muhammed, neka je mir na njega, je rekao: "Allah ?e pomo?i vama ako pomognete svojoj bra?i (u vjeri)." On je tako?e rekao: "Svaka ljubaznost je (nagra?ena kao ?in) milosr?a." i "Niko od vas ne?e vjerovati sve dok ne bude volio svome bratu ono što bi volio sebi."

Održanje obe?anja

Allah zapovijeda muslimanu održanje njegovih obe?anja. Allah kaže u ?asnom Kur'anu: "Održavajte svoja obe?anja; vi ste odgovorni za svoje obe?anje." On tako?e kaže: "O vi koji vjerujete! Zašto govorite ono što ne uradite?" i "O vi koji vjerujete! Izvršavajte svoje ugovore."

Održanje obe?anja mora postati jedno od karakteristi?nih pravila u muslimanovom životu. Poslanik Muhammed, neka je mir na njega, je rekao: "Osobine licemjera su tri: Kada govori, laže. Ako obe?a, prekrši obe?anje. Ako mu se nešto povjeri, on iznevjeri svoje povjerenje."

Alkoholna pi?a

Alkoholno pi?e je otrov koji je dopušten u mnogim zemljama. Ipak, Islam je zauzeo jasan stav prema alkoholnim pi?ima prije više od 1400 godina. Islam ga je zabranio, bez obzira od ?ega je napravljen i bez obzira na koli?inu. Prema Islamu, ako mnogo nekog pi?a uzrokuje pijanost, onda je zabranjena i bilo koja mala koli?ina tog pi?a, jer svi alkoholi?ari po?inju sa malim koli?inama, i onda postaju robovi alkohola.

Li?na odgovornost

Islam podsti?e muslimana da poduzme akciju kada je neki islamski propis prekršen. Poslanik Muhammed, neka je mir na njega, je rekao: "Ako vidite zabranjeno, poku?eno djelo, ispravite ga svojom rukom. Ako ne možete, ispravite ga svojim jezikom. Ako ne možete ?ak ni to, prezrite ga srcem, a to je najslabiji stepen vjere."

Ako je loše ponašanje osobno, islam zapovijeda muslimanu da uzvrati, ili još bolje da oprosti. Me?utim, ako loše ponašanje nije osobno, od muslimana se o?ekuje da nešto uradi ili kaže kako bi ispravio stvar. Ovo zna?i da odgovornost primjene islama nije odgovornost iskljušivo odre?enih ljudi kao što je to slu?aj sa nekim religijama. U islamu, svaki Musliman je odgovoran da štiti Islam i da ulaže napor ka njegovom sprovo?enju u praksu.

Dozvola prije ulaska

Bog zapovijeda Muslimanu da ne ulazi u ku?u drugog ?ovjeka prije nego što dobije dozvolu. Allah tako?er kaže da, kada djeca u?u u pubertet, trebaju tražiti dozvolu prije ulaska u sobu roditelja. Poslanik Muhammed, neka je mir na njega, je pou?avao muslimana da kaže svoje ime ako je upitan prilikom kucanja na vrata.

Pozdravljanje

Allah tako?er objašnjava Muslimanu kako da pozdravlja i uzvra?a na pozdrav. Islamski pozdrav je Es-selamu 'Alejkum, što zna?i: "Neka je mir na tebe." Odgovor treba biti isti ili bolji od toga, kao što je: "Neka je mir i Allahova milost na tebe."

Poslanik Muhammed, neka je mir na njega, tako?er je podu?io ko koga pozdravlja prvi. On je rekao: "Jaha? (voza?) treba pozdraviti pješaka. Pješak treba pozdraviti onoga koji sjedi. Manja grupa treba pozdraviti ve?u grupu ljudi. Mla?i treba pozdraviti starijeg." On je tako?er rekao: "Ne?ete u?i u Džennet (Raj) sve dok ne budete vjerovali, a ne?ete vjerovati sve dok ne budete voljeli jedni druge. Ho?ete li da vas pou?im šta da radite pa da se volite? Pozdravljajte jedni druge."

Detaljno vo?enje

Kao što smo spomenuli, islam daje vjerniku uputstvo vezano za sve poglede života uklju?uju?i kako se ponašati prema svojim roditeljima, svojoj supruzi (svom suprugu), i svojim prijateljima. Islam obavještava muslimana o prednosti savladavanja bijesa (ljutnje) i o prednosti milostivosti i dobrodušnosti. Islam u?i vjernika da bude pravedan i iskren, da održava svoje obe?anje, da bude pristojan svojim prijateljima, da se sje?a Allaha što ?eš?e može, da traži dozvolu prije ulaska u ku?u drugog ?ovjeka, i da pozdravlja ljude koje zna i koje ne zna.

Sa ovim ponašanjem, musliman može voditi sretan život i može biti izvor sre?e drugim ljudima. Osobi ustrajnoj u pridržavanju zapovijedi Allaha i Njegovog Poslanika (neka je mir na njega) život postaje sretniji, jer su sve Allahove zapovijedi u cilju pomo?i ?ovjeku za ispunjenje sre?e i psihološke sigurnosti.

Islam je savršen i ako ustrajemo sa njim on je put do sre?e. Preporu?ujem vam dragi ?itaoci da pokušate na?i sami sebe u islamu. ?itate o njemu i pitate o njemu! Me?utim, dobro razmotrite izvor bilo koje informacije o islamu, i sjetite se da islam ne možete osuditi prema djelima osoba - radije, njihova djela moraju biti su?ena u svjetlu islama.

Napomena redakcije:

Islam ne samo da nudi rješenja za probleme i pitanja sa kojima se ?ovjek svakodnevno susre?e u svom privatnom život, nego nudi i sveobuhvatno rješenje svih društvenih pitanja me?u kojima su i pitanja ekonomije, društvenog ure?enja i vlasti, vojske, obrazovanja, socijalne skrbi itd.

 

Tekst preuzet iz knjige "Potreba za islamom" autora Dr. Muhammed Ali Alhulija

 

Čitano 2570 puta Zadnji put promjenjen Srijeda, 23 Januar 2013 08:59
Vi ste ovdje: O Islamu ISLAM KAO SVEOBUHVATNI ZAKONIK