Ko su muslimani i kakvo je njihovo vjerovanje

Ocijeni
(2 glasova)

1. Šta je islam?

Islam je naziv za religiju, ili ispravnije re?eno ‘na?in života’, što je Bog (Allah) u objavi obznanio i po kojoj su živjeli svi poslanici i vjerovjesnici koje je On slao ?ovje?anstvu. ?ak se i ime (islam) izdvaja, jedinstveno izme?u ostalih religija, što zna?i da se ne odnosi na bilo koju odre?enu osobu, kao što je krš?anstvo, budizam ili zoroastrianistvo; jednog plemena kao što su Judaizam, ili narod kao što su Hindusi. Arapski korijen rije?i iz kojeg je izvedena rije? islam podrazumijeva mir, sigurnost, pozdrav, zaštitu, blagoslov, predaju, prihvat, otkup i spasenje. Islam konkretno zna?i da si u stanju prihvatanja Allaha, obožavanja samo Njega, te prihvatanja i slije?enja Njegovog Zakona. Dakle, musliman ili muslimanka je osoba (muško ili žensko) u tom stanju pokoravanja. A pripadnici islama (muslimani, vjernici) slabe ?injenjem grijeha,neznanjem, te pogrešnim radom, a anulira se pridruživanjem Allahu druga ili nevjerovanjem u Njega.


2. Ko su Muslimani?

Arapska rije? “musliman” doslovno zna?i “neko ko je u stanju islama (podvrgavanja volji i zakonu Allaha). Poruka islama je namijenjena cijelom svijetu, i bilo ko ko prihvati ovu poruku postaje musliman. Neki ljudi pogrešno vjeruju da je islam samo vjera za Arape. U stvarnosti preko 80% muslimanske populacije u svijetu ?ine nearapi! Iako su ve?ina Arapa muslimani, ipak tu su i arapi - hriš?ani, židovi i ateisti. Ako se samo pogleda po muslimanskom svijetu danas, od Nigerije do Bosne i od Maroka do Indonezije – to je jednostavno dovoljno da se vidi da muslimani dolaze iz svih razli?itih rasa, etni?kih skupina, kultura i narodnosti. Islam je oduvijek bila univerzalna poruka za sve ljude. To može se vidjeti u ?injenici da su neki od ranih drugova (ashaba) poslanika Muhammeda (s.a.v.s.) bili ne samo Arapi, ve? i Perzijanci, Afrikanaci i vizantski Rimljani. Biti musliman podrazumijeva potpuno prihvatanje i aktivnu poslušnost na objavi u?enja i zakona Uzvišenog Allaha. Musliman je osoba koja slobodno prihva?a i zasniva svoja ubje?enja, vrijednosti i vjeru u volju Boga Svemogu?eg. U prošlosti, iako se danas to ne vidi toliko, rije? “muhamedanci” ?esto se koristi kao ime za muslimane. Ovo ime neispravno, i predstavlja rezultat ili svjesnog iskrivljavanja ili velikog neznanja. Jedan od razloga za predrasudu je da su evropljani stolje?ima u?ili da muslimani obožavaju Poslanika Muhammeda na na?in na koji krš?ani obožavaju Isusa (Isaa a.s.). To je potpuno neta?no, jer nijedan musliman ne smatra da se mimo Allah Uzvišenog obožava bilo ko drugi.


3. Ko je Allah?


?esto pri raspravama u vezi islama, najviše korištena arapska rije? jeste Allah.


Rije? “Allah” je jednostavno arapska rije? za svemogu?eg Boga, to je ista rije?i koju koriste arapski krš?ani i židovi. Naime, rije? Allah je bila u upotrebi ?ak i prije rije?i Bog (eng: God). Ako kad uzmete jedan arapski prevod Biblije, vidjet ?ete da je rije? ’Allah’ korištena na mjestioma gdje se koristi rije? “Bog” na engleskom ili našem jeziku.

Na primjer, arapski krš?ani kažu da je Isus, po svom vjerovanju, ‘sin Allahov’. Osim toga, arapska rije? za svemogu?eg Boga, “Allah”, je vrlo sli?na rije?i koja ozna?ava Boga i u drugim semitskim jezicima. Na primjer, hebrejska rije? za “Bog” je “Elah”. Iz raznih razloga, neki nemuslimani pogrešno vjeruju da se muslimani se klanjaju nekom drugom Bogu, a ne Mojsijevom (Musaovom), Abrahamovom (Ibrahimovom) i Isusovom (Isaovom) Bogu. To, naravno, nije slu?aj, jer ?isti islamski monoteizam poziva sve ljude da obožavaju Boga kojeg su obožavali Noa, Abraham, Mojsije, Isus i svi drugi poslanici, mir neka je s njima.

4. Ko je Muhammed?

Posljednji i kona?ni poslanik kojega je Bog poslao ?ovje?anstvu je poslanik Muhammad, neka je Allahov mir i blagoslov na njega. U dobi od ?etrdeset godina, on je primio objavu od Allaha. On je zatim proveo preostali dio svoga života u objašnjavanju, i podu?avanju ljudi islamu, vjeri koju mu je Allah objavio. Poslanik Muhammad, neka je mir i blagoslov Allahov na njega, je najve?i od svih poslanika iz mnogo razloga, ali prije svega zato što je on izabran od Allaha da bude posljednji poslanik, ?ija je misija da bude vodi? ?ovje?anstvu do zadnjeg dana - jer on je poslat kao milost ?ovje?anstvu (svim svjetovima). Njegova misija rezultirala je time da je najve?i broj ljudi prihvatio ?istu vjeru u Jednog Jedinog Boga od bilo kojeg drugog poslanika. Od po?etka vremena, Allah je slao poslanike na zemlju, za odre?ene narode. Me?utim, poslanik Muhammed (s.a.w.s.) poslan je kao posljednji Poslanik ?itavom ?ovje?anstvu – svim ljudima.


Iako su druge vjerske zajdnice tvrdile da vjeruju u jednog Boga, s vremenom, neke iskrivljene ideje koje su nalazile su mjesto u njihovim vjerovanjima i praksi odvodile su ih od ?istog i iskrenog monoteizma svih poslanika. Neki su njihovi proroci i “sveci” predstavljeni su kao posrednici sa Svemogu?im Bogom. Neki su ?ak vjerovali da su njihovi proroci manifestacija samog Boga ili “Božije utjelovljenje” ili “Sin božiji”.. Sve ovo dovelo je do zablude u obožavanju stvorenja umjesto Stvoritelja., i doprinjeli su idolopokloni?koj praksi vjeruju?i da se svemogu?em Bogu približava preko posrednika.

Kako bi se sa?uvali (muslimani i budu?e generacije) od ovakvih obmana (laži), Poslanik Muhammad, s.a.w.s., uvijek je naglašavao za sebe da je on samo ljudsko bi?e, sa misijom prenošenja Allahove poruke. On je u?io Muslimane da je on samo “Allahov rob i Allahov poslanik”. Kroz svoj život i u?enje poslanika Muhammeda, Allah ga je u?inio savršenim primjerom muslimanima i ostalim ljudima, bio je primjeran; poslanik, državnik, vojskovo?a, vladar, u?itelj, susjed, muž, otac i prijatelj. Za razliku od ostalih poslanika i vjerovjesnika Muhammed, s.a.w.s., živio je u punom svijetlu povijesti i sve njegove rije?i i djela su studiozno evidentirana i prikupljana.

Od vremena kada je objavljen islam, njegova jednistvena poruka je neizmjenjena i ostaje važe?a do kraja. Allah ?e ?uvati ovu vjeru od iskrivljenja i zaborava (što nije bio slu?aj sa ranijim objavama). To je neophodno, jer je On obe?ao da je Muhammed posljednji Poslanik poslije kojeg više nema poslanika i poslije Kur’ana nema više objava. Svi Allahovi poslanici propovijedali su poruku islama, tj pot?injenost Božijem zakonu i Njegovom obožavanju, i Muhammed s.a.w.s je posljednji od tih poslanika koji je donio kona?nu i potpunu poruku koja nikada nije promijenjena do posljednjeg dana.

 

5. ?emu podu?ava Islam?

Od samog objavljivanja, vjera islam poziva u ?isti monoteizam (vjerovanje u samo Jednog Boga). To zna?i da vjerujemo da postoji samo jedan Stvoritelj, Održavatelj svega u svemiru i da ništa i niko drugi nije dostojan obožavanja osim Njega. Zaista, vjerovanje u Božju jedno?u zna?i mnogo više nego jednostavno vjerovati da postoji jedan Bog. Postoje brojne religije koje tvrde da vjeruju u jednog Boga i da vjeruju da je samo jedan Stvoritelj, ali istinski monoteizam je vjerovati da je samo jedno istinsko božanstvo koje se obožava na na?in koji je u skaldu sa objavom koju je On poslao preko svoga poslanika. Islam tako?er zabranjuje korištenje posrednika izme?u ?ovjeka i njegovog Stvoritelja i zahtijeva izravan pristup u obra?anju Bogu.


Potpuno je pogrešno tvrditi da Bog ne može (ili ne?e) direktno (bez posrednika) oprostiti grijehe stvorenju. ?esto prepotenciranje tereta i kazne zbog grijeha kao i tvrdnje da Bog ne oprašta grijehe direktno (bez posrednika) ljude dovodi do o?ajanja i gubljenja nade u Božiju milost. Nakon što su postali (pogrešno) uvjereni da oni ne mogu izravno pristupiti Bogu, oni su se obratiti za pomo? lažnim (izmišljenim) božanstvima, kao što su razni heroji, politi?ki lideri, (samozvani)spasioci, sveci i an?eli. ?esto ?emo na?i da ljudi koji se klanjaju ili mole lažnim božanstvima ne smatraju ih bogom. Oni tvrde da vjeruju u samo jednog Boga ali se drugim (kipovima, idolima, svecima…) mole da ih približe Njemu. U Islamu, postoji jasna razlika izme?u Stvoritelja i Njegovih stvorenja. Nema dvosmislenosti ili misterija po pitanju božanstva: sve što je stvoreno ne zaslužuje da se obožava, samo je Allah – Stvoritelj dostojan obožavanja. Odre?ene religije vjeruju da je Bog postao dio Njegovog stvaranja i ovo je vodilo ljude da vejruju da se mogu klanjati ne?emu što je stvoreno da bi došli do njihovog Stvoritelja.

Muslimani vjeruju da je Bog Uzvišen, On je Jedan i izvan spekulativnog razumijevanja, On definitivno nema partnera, suradnika, vršnjaka, suparnik ili potomstvo. Prema muslimanskom vjerovanju, Allah nije rodio i ro?en nije, ” – ni doslovno, alegorijski, metafori?no, fizi?ki ili metafizi?ki. On je potpuno Jedini i Vje?ni. On kontroliše sve i Savršen je. Zato su i neka od Njegovih imena: Svemo?ni i Milostivi. Allah je svemir stvorio za ?ovjeka i želi najbolje za sva ljduska bi?a. Muslimani na sve što je u svemiru gledaju kao znak koji upu?uje na Tvorca, na Svemo?nog Boga. Tako?er, vjerovanje u Božju jedno?u nije samo apstraktan koncept. To je dinami?no uvjerenje koje uti?e na pogled na ?ovje?anstvo, društvo, i sve ostale prakti?ne aspekte života.

 

6. Šta je Kur’an?


Kur’an je kona?na objava, Allahova uputa za sve ljude, prenesena od an?ela (meleka) Gabrijela (Džibrila) Poslaniku Muhammedu (s.a.w.s.) da je dostavi i prenese ljudima. Kur’an (ponekad neta?no – od strane neupu?enih – pisan kao Koran), je zatim prenošen poslanikovim drugovima (ashabima) koji su ga doslovno pamtili i kasnije sastavili u pismenom obliku. ?asni Kur’an je neprestano u usmenoj i pismenoj formi prenošen od ashaba pa sve do danas. Kratko re?eno, Kur’an je Allahova Knjiga ljudima, uputa sa smjernicama za njihov spas na ovom i budu?em svijetu.

I dan danas se Kur’an pamti i u?i od strane miliona ljudi iz raznih dijelova svijeta. Jezik Kur’ana je arapski i za razliku od drugih religija i njihovih knjiga Kur’an se i dalje ?ita na izvornom jeziku (jeziku na kojem je i objavljen). Kur’an je i danas sam po sebi ?udo arapskog jezika i poznato je da je neusporediv u svom stilu, obliku i duhovnom uticaju, te kao i jedinstvano znanje koje on sadrži.

Kur’an je poslaniku objavljivan u periodu od 23 godine. Za razliku od ostalih vjerskih knjiga Kur’an je bio i ostao kao neizmjenjen Allahov govor (za razliku od drugi vjerskih knjiga koje su pretrpjele razne promjene – dopisivanja i izmjene) . Kur’an je recitovan od strane muslimana i nemuslimana još za života poslanika Muhammeda, s.a.w.s. ali i nakon njega. Kompletan Kur’an je sastavljen još za života Poslanika ali i pam?en od strane brojnih ashaba (drugova poslanika) rije?-po rije? kako je i objavljivan. Kuran je uvijek u rukama vijernika i sa ?injenicom da je Božija rije? pam?en je od strane velikog broja muslimana te je savršeno o?uvan (potpuno je o?uvan od izmjena; dodavanja i brisanja). Nikada nije bilo koji dio promijenjen . U?enje Kur’ana obuhva?aju univerzalnu poruku upu?enu ?itavom ?ovje?anstvu, a ne samo odre?enoj grupaciji, plemenu ili narodu. Poruka koju on donosi nije ništa novo i nepoznato, to je ista poruka svih polsnika: ‘do?ite Allahu jedinom Bogu i obožavajte samo Njega, i slijedite Allahove poslanike za uspjeh na ovom i budu?em svijetu ‘.

Kur’an sadrži kazivanja o prethodnim poslanicima kao što su: Noa (Nuh), Abraham (Ibrahim), Mojsije (Musa), mir neka je na njih, kao i naredbe i zabrane od Uzvišenog Boga.

U našem modernom dobu, u kojem su mnogi ljudi uhva?eni u sumnje, duhovna o?ajavanja te društvena i politi?ka otu?enja, kur’ansko u?enje nudi rješenje za naše životne praznine i nemire.

 

Čitano 2491 puta Zadnji put promjenjen Srijeda, 23 Januar 2013 09:25
Vi ste ovdje: Muslimani Ko su muslimani i kakvo je njihovo vjerovanje